22-07-04

Het Brusselse Gewest

Sedert 18 juni 1989, de datum van de eerste gewestverkiezingen, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een autonoom gewest, dat vergelijkbaar is met het Vlaamse Gewest en met het Waalse Gewest.

                             

Het statuut van Brussel als hoofdstad van België en de bestuurlijke inrichting ervan hebben geruime tijd gezorgd voor een netelig probleem in het politieke leven in België.

In grote lijnen kan het "Brussels vraagstuk" in de jaren zestig als volgt worden geschetst:

          vanuit Vlaams oogpunt, was Brussel een stad van Vlaamse oorsprong, die deel moest blijven uitmaken van het grondgebied van het Vlaams Gewest; naarmate Brussel mettertijd een overwegend Franstalige stad is geworden, groeide bovendien de vrees bij de Vlamingen dat ze in het Belgische politieke landschap geconfronteerd zouden worden met twee Franstalige gewesten (het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

          vanuit het oogpunt van de Franstaligen, was Brussel een Franstalige stad waar de macht - met name op gemeentelijk vlak

          aan hen toekwam door het algemeen stemrecht; derhalve zou de oprichting van een specifiek gewest voor Brussel deze bevoegdheid opnieuw ter discussie kunnen stellen in het voordeel van een zuivere taalpariteit

          destijds kwam de vraag naar gewestvorming vooral uit Waalse kringen, terwijl de Vlaamse voorstanders van autonomie in eerste instantie pleitten voor cultuurautonomie: volgens hen was er immers geen reden om de besluitvorming te regionaliseren in een Belgische Staat waar zij de meerderheid uitmaakten.

In 1970 werden door de herziening van de Grondwet drie gewesten tot stand gebracht: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, en het Brusselse Gewest. Het beginsel van de drie gewesten werd dan aanvaard, maar in de praktijk heeft de totstandkoming van de gewesten enige tijd op zich laten wachten.

In afwachting werd in juli 1971 voor de 19 Brusselse gemeenten een enkele instelling opgericht: de Agglomeratie, die over bevoegdheden beschikte inzake ruimtelijke ordening, vervoer, veiligheid, gezondheid, openbare netheid, economische expansie enzovoort.

In 1977 werd een politiek akkoord gesloten over de hervorming van de instellingen en met name over de oprichting van de gewesten (Egmontpact). Aan dit akkoord werd in 1978 concreet invulling gegeven door het Stuyvenbergakkoord. Het Egmontpact en het Stuyvenbergakkoord voorzien in de oprichting van drie gelijkwaardige gewesten. Verder kregen de Vlamingen in Brussel en de Franstaligen in de rand soortgelijke rechten toebedeeld. Toen de regering ten val kwam, werd dit project echter afgevoerd...

Met de bijzondere wet van 8 augustus 1980 werd uiteindelijk een begin gemaakt met de oprichting van de gewestelijke instellingen. In deze wet werd echter met geen woord gerept over het Brussels Gewest omdat het onmogelijk was gebleken een politiek akkoord hierover te bereiken.

Door de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definitief opgericht op het grondgebied van de 19 gemeenten. Verder werden door deze wet wetgevende en uitvoerende organen ingesteld. De uitoefening van de bevoegdheden die verder tot de Agglomeratie behoorden, werd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgedragen.
Link


08:34 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.